Beleidsplan

Een solidaire atletiekclub waar iedereen zich thuis voelt.

Inleiding

Onze atletiekclub Atlemo (Atletiekvereniging Molenbeek) – die in 2022 haar 25-jarig bestaan viert – kende de laatste jaren enkele belangrijke omwentelingen. In 2017 nam de oprichter en draaischijf van de club na 20 jaar afscheid van Atlemo. Het integratiecentrum Foyer Vzw, waaronder Atlemo toen nog viel, kwam bij haar zoektocht naar een vervanger uit bij Tim Moriau – een Belgische toptrainer in de atletieksport. Hij bleef uiteindelijk 1,5 jaar aan het roer bij Atlemo.

In 2019 nam de club in samenspraak met Foyer Vzw de belangrijke beslissing om voor de weg van verzelfstandiging (en professionalisering) te gaan. Atlemo zou zich voortaan loskoppelen van het integratiecentrum en een volledig zelfstandige sportclub worden. Een nieuwe vzw werd opgericht net als een volledig nieuwe Raad van Bestuur. Een andere stap was de aanstelling van een nieuwe clubcoördinator en jeugdcoördinator – allebei voormalige leden en trainers. Dit laatste geeft aan welke weg de club wil inslaan de komende jaren: een nog meer gedragen club door en voor onze eigen jongeren in een volwaardig zelfstandige atletiekclub maar nog steeds met die typerende sociale insteek. We hebben de ambitie om de unieke atletiekclub die we al zijn verder te laten ontwikkelen tot een plaats waar iedereen welkom is, waar iedereen zich thuis voelt en waar kwaliteitsvolle (atletiek)trainingen worden aangeboden door opgeleide trainers (allen voormalige jeugdleden) in samenwerking met onze huidige maar ook nieuwe partners.

In het licht van deze belangrijke transitie – die officieel op 1 januari 2021 werd afgerond – kadert ook dit nieuwe beleidsplan. Hierin willen we de speerpunten voor de toekomst naar voren brengen gekoppeld aan een nieuwe meerjarenbegroting (2022-2026). In dit plan schetsen we in een eerste deel de geschiedenis en de huidige activiteiten van de club. In een tweede deel hebben we het over onze sterktes en zwaktes die naar voren kwamen uit een enquête gehouden binnen de club. Vervolgens komen de ambities aan bod in de vorm van belangrijke strategische doelen waarop Atlemo wil inzetten de komende jaren. Tot slot geven we in een concreet plan van aanpak weer hoe we deze doelstellingen willen bereiken via verschillende acties en hoe deze in de praktijk omgezet zullen worden.

Korte geschiedenis

Atlemo zag in 1997 het daglicht. In samenwerking met de basisschool in de Moutstraat in hartje Brussel werd de club opgericht binnen de schoot van de sportwerking (BIS) van het integratiecentrum Foyer Vzw. Het sociaal-sportieve project had en heeft als doel het aanmoedigen van en de kans geven aan maatschappelijk kwetsbare jongeren uit Sint-Jans-Molenbeek en omstreken de atletieksport te leren kennen en op regelmatige basis te beoefenen. De club begon bewust kleinschalig en groeide langzaam maar gestaag als sportproject binnen de werking van Foyer vzw.

Tot 2010 bleef het aantal leden (bewust) aan de lage kant. Vanaf 2010 steeg het aantal leden van Atlemo gestaag – onder meer door samenwerkingen met Nederlandstalige Molenbeekse scholen, maar ook met enkele andere partners. Wat begon als een kleinschalig project groeide uit tot een volwaardige atletiekclub – maar wel nog steeds met die sociale invalshoek. De oprichter van de club – Raf Wyns – een voormalige Belgische topafstandsloper – was gedurende twintig jaar de draaischijf en trekker van dit project. Onder zijn hoede werden de eerste generatie (jeugd)trainers gevormd en klaargestoomd om de volgende generatie jongeren te trainen en begeleiden. Naast het recreatieve en sociale aspect – sport aanbieden op een erg laagdrempelige wijze – was er ook ruimte voor competitieve lopers. Exponent hiervan was Monder Rizki, die in 2004 en 2008 deelnam aan de Olympische Spelen en een rolmodel was voor andere Molenbeekse jongeren.

Zoals in de inleiding beschreven stopte Raf Wyns in 2017 als coördinator van de club. Na een korte tussenstop van Tim Moriau was het vervolgens echt aan onze jongeren om de club in handen te nemen. Atlemo zette volop de weg in om een zelfstandige atletiekclub te worden – met een eigen Raad van Bestuur, eigen boekhouding, eigen vzw,… Sinds 2019 is er dan ook duidelijk een nieuw elan binnen de club merkbaar: met hernieuwd enthousiasme wordt volop aan de weg getimmerd om van Atlemo een vaste waarde binnen het Brusselse sportlandschap te maken – met dat typerende familiale en sociale karakter.

Atlemo anno 2021

Activiteiten

Algemene activiteiten

Elke weekdag (behalve op woensdag) wordt een training voorzien voor jeugd en volwassenen (afhankelijk van de leeftijd en de ambitie van de leden) op de atletiekpiste Sippelberg in Sint-Jans-Molenbeek De allerjongsten (vijf tot acht jaar) krijgen twee maal per week training. Gemotiveerde competitielopers (vanaf 16 jaar) hebben zelfs de mogelijkheid om vier tot vijf keer per week onder begeleiding te trainen.

Naast het sportieve aspect is er ook het maatschappelijke dat van Atlemo een sociaal bewogen sportclub maakt. Lidgelden worden bewust laag gehouden. Gemiddeld betaalt een jeugdatleet 85 euro per sportseizoen. Daarnaast zijn er ook bepaalde kortingstarieven voor gezinnen met een sociaal statuut of voor grote gezinnen.

Tevens krijgen de jongeren de kans om een persoonlijk traject te volgen binnen de club waarbij ze (ondersteund door de coördinator) zelf verantwoordelijkheden opnemen zoals bv. het organiseren van evenementen of een jongerenkamp, het zelf invullen van de trainingen, het meewerken aan het beleid van de club,…

Ook worden opleidingen voorzien voor leden die de ambitie hebben om zelf trainer te worden in de toekomst. Jongeren beginnen vervolgens als assistent-trainer om na een bepaalde tijd door te groeien naar een rol als hoofdtrainer van een jeugdgroep.

Atlemo tracht ook steeds meer in te zetten op samenwerkingsverbanden met andere organisaties in Sint-Jans-Molenbeek, onder meer met Brede School Molenbeek en andere Nederlandstalige scholen in de gemeente. Zo worden er atletiekinitiaties gegeven in enkele scholen of wordt meegewerkt aan sportdagen van verscheidene scholen. Andere partners zijn basketclub Molenbeek Rebels, de sociaal-culturele organisatie Cultureghem en de jongerenorganisatie Nakama, enkele jaren geleden opgericht door onder meer enkele voormalige Atlemo leden.

Ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie blijft een bevoorrechte partner. Zo werken we samen voor de scholenveldlopen waar vrijwilligers van de club een steentje bijdragen aan de organisatie, of worden opleiders en lesgevers uitgewisseld.

De Vlaamse gemeenschapscentra vormen eveneens een samenwerkende partner. Zo worden initiaties gegeven in verschillende van deze centra.

De banden met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek werden eveneens aangehaald door onder meer mee te werken aan hun jaarlijkse sportdag en –beurs.

Bijzondere activiteiten

Wedstrijden: Atlemo neemt aan gemiddeld drie wedstrijden deel per maand, niet alleen in Brussel, maar in heel België. In de winter nemen onze leden voornamelijk deel aan veldlopen en stratenlopen. In de zomer aan pistewedstrijden.

Atletiekkampen: elke schoolvakantie organiseert Atlemo atletiek of omnisportstages voor onze jeugdatleten maar ook voor externe personen. Hieraan nemen telkens 30 à 40 jongeren deel.

Jaarlijkse evenementen en activiteiten: in september wordt elk jaar een ‘Kids Athletics georganiseerd – een speelse manier om jongeren kennis te laten met de
atletieksport. Dit evenement vervangt de jaarlijkse Foyer Jogging die tot 2019 elk jaar in september samen met Foyer Vzw werd opgezet. Op het einde van elk seizoen (in
juni) organiseert de club ook telkens een groot eindeseizoensfeest voor al onze leden.

Atletiekstages: elk jaar organiseert Atlemo een binnenlands atletiekstage voor jongeren tussen 12 en 18 jaar – een week op verplaatsing ergens in België. Voor de volwassen competitie lopers wordt elk jaar een stage op poten gezet in het buitenland. Zo trokken we de voorbije jaren onder meer naar Portugal en Kroatië.

Scholenveldloop Molenbeek: Atlemo werkt samen met Bredeschool Molenbeek (en de VGC) samen aan de jaarlijkse scholenveldloop die sinds 2019 op onze atletiekpiste plaatsvindt.

Bijwonen Memorial Van Damme: bij aanvang van het seizoen gaat Atlemo met een grote groep jongeren naar de Memorial van Damme in het Brusselse Koning Boudewijnstadion.

Nieuw initiatief: G-werking

In juni 2020 startte Atlemo in samenwerking met enkele partners een afdeling G-sport: atletiek voor personen met een beperking. Officieel heet deze categorie ‘Atleten met een Handicap’ (AMH), aldus gedefinieerd door de Vlaamse Atletiekliga.

Elke maandag traint deze groep op de Sippelbergpiste van 10u30 tot 11u30 onder begeleiding van enthousiaste, ervaren en gediplomeerde trainers. Voorlopig is deze werking ‘exclusief’. De trainingen vinden op een ander tijdstip plaats dan onze reguliere trainingen. Het doel is om op termijn om deze G-atleten ook kennis te laten maken met onze reguliere werking en meer ‘inclusief’ te gaan werken.

De doelgroep vormt in eerste instantie personen met een verstandelijke handicap en personen met een psychische kwetsbaarheid.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met ‘Les Gazelles de Bruxelles’, vzw Zonnelied en vzw De Boei. Onze G-werking wordt eveneens ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Leden

Atlemo kent de laatste jaren een relatief sterke stijging van haar ledenbestand. Het seizoen 2020-2021 sloot onze club af met 220 leden. 80% van onze leden zijn jonger dan 18 jaar (175 jongeren in het seizoen 2020-2021). Momenteel zijn we dus vooral een jeugdsportclub.

40% van onze leden krijgt een korting op het te betalen lidgeld (op basis van het Omnio-statuut) – het gaat om 85 leden. Daarnaast krijgt een aantal andere leden korting omdat ze met meerdere leden van één gezin lid zijn van Atlemo. Leden krijgen tevens de mogelijkheid het lidgeld gespreid te betalen. We merken de laatste twee jaar ook een forse toename van het gebruik van de Molenbeekse sportcheques.

Om het aantal leden in ‘armoede’ te berekenen, gebruiken we enkel de parameter ‘verhoogde tegemoetkoming omwille van het Omnio-statuut’. Personen in armoede worden vooral bereikt via het reeds bestaande en uitgebreide netwerk rond onze club – gaande van scholen en jongerenorganisaties tot officiële instanties zoals de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. De club is inmiddels gekend binnen het Brusselse sportlandschap en middenveld als sociale en laagdrempelige sportclub. Ook nieuwkomers vinden op deze wijze de weg naar onze club – via doorverwijzingen door opvangcentra of andere initiatieven voor nieuwkomers zoals ‘Les Gazelles de Bruxelles’ of ‘Pigment Vzw’.

De leden van Atlemo vormen een representatieve weerspiegeling van de Molenbeekse bevolking. Het is één van de sterktes van de club: iedereen is er welkom en voelt er zich ook thuis.

Tot slot is er ook een mooi evenwicht tussen vrouwelijke en mannelijke leden. Bij de jeugd zijn de meisjes in de meerderheid.

Bestuur

Dagelijkse werking

De dagelijkse werking van de club is in handen van algemeen coördinator Bilal Oualmakran en jeugdcoördinator Hamza Tajaouart. Beiden zijn al jaren actief binnen de club – eerst als atleet en vervolgens als trainer. Bilal en Hamza vormen sinds 2020 een complementair duo. Hamza werd in 2019 jeugdcoördinator. Bilal werkt sinds 2020 halftijds (19u) voor Atlemo via een contract met Sportwerk Vlaanderen. Hamza heeft via Sportwerk Vlaanderen een studentencontract (11u). Beide contracten worden mede gefinancierd vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Vrijwilligers

De club wordt uiteraard ook gedragen door onze vrijwilligers. In de eerste plaats door onze 16 jeugdtrainers, maar ook de jongere en oudere leden nemen hun rol als vrijwilligers op, net als een pool van ouders van aangesloten jongeren. Deze pool bestaat uit een tiental ouders van jeugdatleten. Maar ook onze jeugdatleten zelf worden aangemoedigd om als vrijwilliger mee te werken aan onze jaarlijkse evenementen en activiteiten.

Raad van Bestuur

Sinds eind 2019 kent Atlemo een compleet nieuwe Raad van Bestuur – een diverse, gemotiveerde groep van tien leden en sympathisanten:

 • Maarten Dejonghe (voorzitter)
 • Hamza Tajaouart (ondervoorzitter)
 • Chantal Uyttendaele (penningmeester) – zij wordt op 1 januari 2022 vervangen door
 • Anas Abbassi Doukali
 • Tim Byrne (secretaris)
 • Bilal Oualmakran
 • Koen Dewulf
 • Evy Denecker
 • Tim Moriau
 • Ward Muylaert
 • Nada Ben Abdeslam

Sterktes en aandachtspunten

Via een enquête afgenomen bij onze leden en bij enkele sleutelfiguren binnen de club, maar ook via een SWOT analyse uitgevoerd door een samengestelde werkgroep in het kader van dit beleidsplan, maakten we een analyse van wat er momenteel goed loopt binnen Atlemo en wat de aandachtspunten zijn.

Atlemo heeft een aantal specifieke sterktes. Zo is de club als één grote familie, waar waarden zoals solidariteit, diversiteit, laagdrempeligheid, aandacht voor iedereen (op alle niveaus) en de lokale verankering sterk naar voren komen. Uit alle antwoorden blijkt dat de leden zich er thuis en welkom voelen. Op sportief vlak speelt de ambitie om te groeien een grote rol, evenals de aandacht voor zowel competitie-atleten als recreanten. Ook vermeldenswaardig is het feit dat er gezamenlijke niet-sportieve activiteiten worden georganiseerd, wat zorgt voor een meerwaarde. Jongeren krijgen er ook de ruimte om door te groeien naar functies als trainer, vrijwilliger, bestuurder,…

Er zijn wel een aantal aandachtspunten die intern opgevolgd moeten worden en vooralsnog als zwaktes kunnen bestempeld worden. Voorbeelden zijn het Nederlandstalige cachet van de club dat benadrukt moet blijven worden, het feit dat de club nog breder gedragen kan worden (door meer vrijwilligers), de financiële uitdaging van nog te grote afhankelijkheid van instabiele en variabele inkomstenbronnen, de logistieke uitdaging van de, bij wijlen, stroeve samenwerking met de gemeentelijke overheden, de soms gebrekkige interne communicatie (informatie over toekomstige activiteiten evenals feedback en terugkoppeling achteraf over gedane activiteiten). Atlemo levert evenmin juryleden tijdens wedstrijden van de federatie, wat een noodzaak is voor de Vlaamse Atletiekliga.

Wat betreft de externe kansen die Atlemo professioneler zouden kunnen maken, moeten de volgende zaken vermeld worden. Atlemo moet op zoek naar partnerships: de bestaande moeten versterkt worden en er moeten er eveneens nieuwe worden aangezocht, dit alles om onze doelstelling om te verzelfstandigen en te professionaliseren mogelijk te maken, zowel op bestuurlijk, logistiek als financieel vlak. Hierbij denken wij aan gezamenlijke activiteiten, opleidingen en specifieke projecten rond boekhouding, WVV-wetgeving (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), enz.

De bedreigingen van buitenaf zijn de volgende: de concurrentie van andere clubs alsook de bij wijlen stroeve samenwerking met de gemeentelijke overheden. Het opzetten van een meerjarenbegroting met stabiele inkomsten en subsidievormen is een must. We moeten op de hoogte zijn en blijven van de WVV-wetgeving We mogen evenmin al te snel te veel hooi op onze vork willen nemen. Een gestage uitbouw van de club zonder de kwaliteit van het aanbod uit het oog te verliezen is één van onze grootste uitdagingen voor de toekomst.

Missie en visie

Missie

“Als Nederlandstalige Molenbeekse atletiekvereniging omarmen wij de Brusselse diversiteit. Wij geloven het verschil te kunnen maken door sport en solidariteit hand in hand te laten gaan. Een kwaliteitsvolle en laagdrempelige aanpak staat hierbij centraal. Iedereen met een passie voor atletiek kan zich zowel persoonlijk als sportief ontwikkelen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar personen in kwetsbare situaties. ATLEMO is een atletiekclub waar iedereen zich thuis voelt.”

Visie

Wij dromen van een Atlemo dat…

 • sociaal én sportief is
  Via een gemeenschappelijke passie voor atletiek en een laagdrempelige en solidaire aanpak zorgt de club ervoor dat iedereen welkom is, zich thuis voelt en de kans krijgt zich sportief en persoonlijk te ontwikkelen.
 • een diverse ledengroep heeft, met expliciete aandacht voor kansengroepen
  We willen een sportclub zijn die de Molenbeekse en Brusselse bevolking en realiteit weerspiegelt en die toegankelijk is voor iedereen ongeacht iemands (financiële, culturele, religieuze,…) achtergrond – met bijzondere aandacht voor personen in kwetsbare situaties.
 • een gevarieerd aanbod in atletiekdisciplines heeft (stap voor stap meer disciplines) en kwaliteitsvolle trainingen organiseert
  Alle leden worden omkaderd door trainers en begeleiders die voldoen aan de vereiste kwaliteitscriteria om jongeren tot veelzijdige atleten op te leiden – ieder op zijn of haar niveau. De club geeft de kans aan alle coaches – bij voorkeur uit de interne organisatie – om gecertificeerde (trainers)opleidingen te volgen bij erkende sportfederaties.
 • een sterke jeugdwerking ambieert
  Wij zetten enorm in op onze jongeren. Zij vormen immers de toekomst van onze club.
 • meer ruimte voor recreanten voorziet (voor wie geen competitie ambieert)
  De club creëert een aanbod voor alle personen die aan atletiek willen doen ongeacht hun niveau en ambitie. Ook deze doelgroep krijgt de kans om onder begeleiding van opgeleide en enthousiaste trainers recreatief te lopen. Via een gedifferentieerde aanpak kan iedereen in een gemoedelijke sfeer vooruitgang boeken – zonder de verplichting of druk om aan wedstrijden deel te nemen. Ouders van jongere leden vormen hierbij een specifieke doelgroep.
 • meer doorstroom naar competitie aanbiedt
  De leden worden aangemoedigd om aan wedstrijden deel te nemen zodat ze kunnen proeven van en kennismaken met atletiekwedstrijden – weliswaar zonder verplichting. Deze wedstrijduitstappen worden ook beschouwd als groepsvormende activiteiten – binnen maar ook buiten Brussel.
 • een sterke vrijwilligerswerking heeft van jongeren en ouders
  Het doel is dat de club breed gedragen wordt en kansen geeft aan alle leden om inspraak te hebben en verantwoordelijkheden op te nemen. De jongeren kunnen doorgroeien naar verschillende functies binnen de club. De ouders worden aangemoedigd als vrijwilligers mee te werken aan een sterkere club. Dit zal hun betrokkenheid en engagement verhogen.
 • goed bestuurd wordt
  Een betrokken, diverse en geëngageerde Raad van Bestuur, een Algemene Vergadering (waar alle leden en stakeholders vertegenwoordigd worden) en een kwaliteitsvol dagelijks bestuur zorgen voor een duidelijk, transparant en open kader waarbinnen iedereen zich (op alle niveaus) betrokken voelt. De bestuursorganen bewaken de visie en de richting van Atlemo.
 • een kwalitatieve club is – met erkenning door de VAL
  We willen een gekende en erkende kwaliteitsvolle atletiekclub zijn – een gevestigde waarde binnen het Brusselse (Nederlandstalige) sportlandschap
 • inzet op samenwerkingen en partnerships (om onder meer een G-werking uit te bouwen)
  We hebben als doel de krachten te bundelen met andere organisaties met bepaalde gemeenschappelijke doelen om kwaliteit, aanbod en bekendheid te verhogen. Via deze weg willen we onder meer een duurzame en kwaliteitsvolle G-sportwerking uitbouwen binnen Atlemo – voor personen met een verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid.